VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

platné od 1. ledna 2020

I. Všeobecné podmínky

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na všechny smlouvy o dílo (včetně rámcových) na vyhotovení fotografických děl a poskytnutí fotografických služeb, zakázky a objednávky fotografických služeb MONA photography vedené Miladou Koutníkovou, IČ: 71521984, se sídlem Zenklova 1545/39, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00, zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném městským úřadem v Praze (dále jen „Zhotovitel“).

 2. Při uzavírání smlouvy dle těchto VOP se vychází ze skutečnosti, že objednatel (dále též jako „Zákazník“) je s těmito VOP seznámen.

 3. Smluvní vztahy mezi Zákazníkem a Zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku, a to především ustanoveními o smlouvě o dílo dle § 2586 a ustanoveními o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem dle § 1810 a násl. Zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

II. Uzavření smlouvy

 1. K uzavření smlouvy dochází ústní či písemnou formou ve chvíli, kdy Zhotovitel nebo osoby s ním spolupracující potvrdí objednávku od Zákazníka.

 2. Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, která obsahuje neúplné údaje, není učiněna v souladu s těmito VOP a platnou nabídkou služeb Zhotovitele, případně je neurčitá, a dále tehdy, pokud by jejím splněním Zhotovitel porušil platné právní předpisy, příp. jednal v rozporu s etikou a morálkou.

III. Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je poskytnutí fotografických služeb dle specifikace dané platnou nabídkou Zhotovitele a uvedených v objednávce Zákazníka potvrzené Zhotovitelem. Předmětem plnění se také rozumí vyhotovení upravených fotografií dle rozsahu objednávky Zákazníka nezávisle na počtu vyfotografovaných snímků a to v digitální, elektronické i tištěné podobě.

 2. Nevyretušované fotografie nejsou součástí předmětu plnění a Zákazníkovi se neposkytují v žádné podobě, jejich neoprávněné použití je nepřípustné.

IV. Cena předmětu plnění a způsob platby

 1. Cena předmětu plnění (díla a poskytovaných služeb) je stanovena aktuálním ceníkem zveřejněným na webových stránkách Zhotovitele mona.photography. Podrobný ceník fotoproduktů a kalkulaci na individuální poptávky / formáty Zhotovitel zasílá na vyžádání.

 2. Cena předmětu plnění zůstává platná od okamžiku uzavření smlouvy do okamžiku zhotovení fotografií či poskytnutí služeb specifikovaných ve smlouvě, pokud si Zákazník nevyžádal změny v provedení díla.

 3. Zákazník hradí dopředu zálohu 1000 Kč na rezervaci termínu fotografování. Zbývající část ceny předmětu plnění (v hotovosti nebo převodem na účet) je splatná v den fotografování dle ceníku platného v den uzavření smlouvy. Pokud by změnou objednávky ze strany Zákazníka (např. přiobjednání fotoproduktů) vznikla vyšší cena předmětu plnění, předem dohodnutý doplatek uhradí Zákazník v den převzetí zakázky.

V. Dodací lhůty

 1. Dodací lhůta pro standardní zakázku dle platné nabídky poskytovaných služeb je 4–6 týdnů ode dne potrvzení objednávky ze strany Zhotovitele.

 2. Dodací lhůta pro atypické objednávky (design koláží, individuální rozměry rámů, nestandardní fotoprodukty apod.) je 6–8 týdnů ode dne potrvzení objednávky ze strany Zhotovitele.

 3. Objednatel má po domluvě se Zhotovitelem právo požádat o expresní vyhotovení zakázky, které je zpoplatněno následovně:  

       a) dodání během 14 kalendářních dnů: +25% z celkové ceny,

       b) dodání během 7 pracovních dnů: +50% z celkové ceny. 

VI. Práva a povinnosti Zhotovitele 

 1. Zhotovitel provede služby a vyhotoví dílo v souladu s nabídkou Zhotovitele platnou v den potvrzení objednávky.

 2. Souhlasem s těmito VOP dává Zákazník Zhotoviteli a všem s ním spolupracujícím osobám právo použít fotografie Zákazníka za účelem jejich zpracování.

 3. Zhotovitel si vyhrazuje právo použít Zákazníkovy fotografie pro prezentaci a propagaci svých služeb.

 4. Zhotovitel se zavazuje dodat zakázku nepoškozenou, bez vad a v kvalitě obvyklé pro danou objednávku.

 5. Zhotovitel si vyhrazuje právo, po předchozím oznámení Zákazníkovi nejméně 1 den před plánovaným datem, změnit ze závažných důvodů termín (datum i čas) fotografování.

 6. Jestliže nastanou vážné okolnosti, které brání Zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má Zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. O této skutečnosti je povinen Zákazníka informovat. Zhotovitel nenese odpovědnost za vzniklé škody.

VII. Práva a povinnosti Zákazníka

 1. Všechny fotografie jsou i přes zakoupení vlastnického práva nadále předmětem autorského práva a zůstávají majetkem fotografa. Nesmějí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Zákazník může používat fotografie pouze pro svou nekomerční, osobní prezentaci.

 2. Zákazník má právo požádat Zhotovitele o odstranění fotografií Zákazníka prezentovaných na webových stránkách Zhotovitele v případě, že Zákazník s jejich uveřejněním nesouhlasí. Zhotovitel se zavazuje takovému přání vyhovět v nejkratší možné lhůtě od obdržení žádosti.

VIII. Digitální úpravy fotografií

 1. Fotografie prezentované v soukromé webové galerii Zákazníka jsou neretušované a jejich výsledný vzhled a dojem se může změnit, především z důvodů retuší a dalších digitálních úprav (změny barevnosti, jasu, sytosti, kontrastu a ořezu).

 2. Úroveň zpracování retuší je stanovena Zhotovitelem. Zákazník má možnost ovlivnit úroveň retuší v poznámkách před uzavřením objednávky, Zhotovitel se pokusí vyhovět, nicméně toto přání je pouze indikací a není závazné.

 3. Nadstandardní úpravy fotografií je možné po domluvě se Zákazníkem provést za sazbu 600 Kč/hod.

 4. Retuše a úpravy fotografií Zhotovitel standardně provádí pro tiskovou velikost max. 20 x 30 cm. Fotografie, které Zákazník objednává u Zhotovitele pro tisk ve větším formátu, Zhotovitel dodatečně upravuje a retušuje vady, které by větší formát mohl odhalit. Zhotovitel neručí za vady viditelné na velkoformátových fotografiích v rozměru přesahujícím 20 x 30 cm na jakémkoli nosiči (plátno, kappa deska, fotografický papír, akryl apod.) zhotovených u třetích osob či přímo Zákazníkem v žádném rozsahu.

IX. Další ujednání stran

 1. Zákazník si práci Zhotovitele vybírá a objednává podle ukázek na jeho internetových stránkách www.mona.photography a to s plným vědomím toho, že styl jeho vlastních fotografií, úroveň retuší, ořezy fotografií a celkové podání budou odpovídat ukázkám na stránkách, ale přitom fotografie nebudou zcela identické.

 2. Záloha 1000 Kč, kterou Zákazník platí předem při rezervaci termínu, odpovídá ceně standardní 60–90minutové fotografické session. Jakmile tato proběhla, zaniká Zákazníkovi právo na vrácení této částky. V případě storna objednávky fotografií hradí Zákazník pouze 1000 Kč za realizované fotografování, případné ostatní náklady mu budou Zhotovitelem nejpozději do 14 dnů ode dne uskutečněného focení vráceny.

 3. Zákazník nabývá vlastnická práva (nikoliv autorská, která náleží pouze Zhotoviteli) ke všem dílům vzniklým podle smlouvy výhradně pro soukromé a nekomerční využití a až po úplném zaplacení ceny předmětu plnění. Práva pro komerční využívání jsou součástí jiných smluv, a není je možné nabýt jinak než výslovným písemným souhlasem Zhotovitele. Komerční použití díla bez souhlasu Zhotovitele zakládá nárok Zhotovitele na smluvní pokutu ve výši 250 000 Kč.

 4. Zákazník nenabývá vlastnická práva k neretušovaným snímkům v žádné podobě. Jejich neoprávněné získání (např. stažení nebo screenshot z internetových stránek Zhotovitele) a využití fotografií (Facebook, sociální sítě apod.) před úplným zaplacením ceny předmětu plnění je považováno za porušení autorského zákona a Zhotovitel se může domáhat nápravy dle ustanovení autorského zákona.

 5. Zákazník dává souhlas Zhotoviteli uchovávat všechny jeho retušované i neretušované fotografie na datových nosičích k archivaci a možným následným úpravám až do písemného odvolání souhlasu od Zákazníka.

X. Zpracování a ochrana osobních dat

 1. Zákazník souhlasí s tím, aby Zhotovitel jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, zpracovával jeho osobní údaje, které získá v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, e-mail, telefon. Tento souhlas je udělen na dobu 10 let. Zhotovitel není oprávněn osobní údaje poskytnout třetím osobám, s výjimkou s ním spolupracujících osob.

 2. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo, mohou být klientům zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoli jakýmkoli způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

 3. Správcem Vašich osobních údajů je OSVČ Milada Koutníková. Kontaktovat nás můžete na adrese: MONA photography,  Zenklova 1545/39, 18000 Praha 8 nebo na e-mailové adrese info 'zavináč' mona.photography.

 4. Kontaktovat můžete také odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů na následující e-mailové adrese: milada 'zavináč' mona.photography

 5. Účelem zpracování osobních údajů je vyřizování vašich poptávek a objednávek, případně zaslání informací o naší činnosti a nabídce. Právním základem pro zpracování údajů je: - čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo f) v souvislosti s recitálem 47 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, pro účely přímého marketingu; - čl. 6 odst. 1 písm. b) pro účely vyřizování objednávek.

 6. Námi zpracovávané údaje mohou zahrnovat jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo a e-mailovou adresu. V případě podnikatele také IČ a DIČ. Vaše osobní údaje budou uloženy a zpracovávány po dobu vyžadovanou právními předpisy (zejména soukromoprávními a daňovými předpisy) a po dobu nezbytnou k dosažení účelu jejich zpracování, tj. po dobu nezbytnou k vyřizování objednávek a pro kontakt s Vámi.

 7. Máte právo žádat zodpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů přímého marketingu o přístup k Vašim osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, stejně jako právo vznést námitky proti jejich zpracování a právo na jejich přenositelnost.

 8. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale pokud byste neposkytli jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní a e-mailový kontakt, nemohli bychom dokončit Vaši objednávku.

 9. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro přímý marketing můžete kdykoliv odvolat. Tímto není dotčena zákonnost zpracování před takovým odvoláním souhlasu. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz.

XI. Záruční doba a reklamace

 1. Reklamace vad díla musí být uplatněna písemnou formou neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 6 měsíců ode dne převzetí zakázky, tj. v záruční době.

 2. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu, předat kompletní zakázku zpět k reklamaci v sídle ateliéru a poskytnout při vyřizování reklamace potřebnou součinnost (např. průvodním dopisem, reklamačním lístkem či e-mailovou zprávou). Pokud byla zakázka zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, reklamaci za poškozenou zásilku uplatňuje Zákazník prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Uzavřením smlouvy dle těchto VOP/ odesláním objednávky Zákazník současně potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, reklamačním řádem, platnou cenovou nabídkou Zhotovitele, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění, a tyto přijímá.